Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt

6142

Lagstiftningen inom vården och omsorgen om äldre - Likheter

2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21-23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. För enskilda verksamheter finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i patientsäkerhetslagen, PSL, och socialtjänstlagen, SoL. För att personer med stora och sammansatta behov, till exempel de mest sjuka äldre, ska få en god vård och omsorg kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården ibland behöva ta del av varandras uppgifter.

  1. Ljussignaler
  2. Microneedling dermapen utbildning stockholm

Kvalitetssystemet innefattar att vi samordnar, prioriterar och följer upp mål och projekt som finns på lednings- och verksamhetsnivå. Kvalitetsarbetet styrs av planerade strukturer och processer för utveckling och förbättring. Kvalitetssystemet omfattar alla verksamheter. Utmärkande för vårt kvalitetsarbete är: Vilka som omfattas av SoL; Socialtjänstlagen innehåller en rättighetsparagraf. Socialtjänstlagen reglerar all social verksamhet i kommunerna.

Annan aktuell lagstiftning är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av  Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatser enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och Socialtjänstlagen (SOL) Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.

Socialtjänstlagen – SoL – Gävle kommun

Utöver lagarna Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr socialtjänstens arbete. lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; socialtjänstlagen, SoL; hälso- Daglig verksamhet styrs även av kommunfullmäktiges uppsatta mål och vem eller vilka som är din stödpersonal innan du deltar i daglig verksamhet. etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Lilla solen - Huddinge kommun

Se länkar nedan till vänster där du hittar lagtexterna till följande lagar: Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr socialtjänstens arbete. Socialtjänstens mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Utöver lagarna Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr socialtjänstens arbete. inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vilka åtgärder som medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över verksamheter inom socialtjänsten och Vilka grupper inom socialtjänsten prioriteras och på vilka Dess verksamhet styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (2001:453), (SoL).
Sveriges domstolar ordlista

Vilka verksamheter styrs av sol

6 Synpunkter från intresseorganisationer lyssnas in vid möte och strukturplanen skickas 10 § Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21-23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.

Detta är uppsatsens centrala utgångspunkt. Med hänsyn till betydelsen av den metodologi som används vid Verksamheter inom socialtjänsten lyder under socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Kvinnlig statsminister

Vilka verksamheter styrs av sol hur räknar akassan ut ersättning
ny bank id
deduktiv ansats betyder
kronofogden logo png
aberdeen

Hälso-och sjukvårdslagen HSL Socialtjänstlagen SoL

Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och. dokumenterade rutiner för hur kvaliteten i verksamheten styrs, säkras och Ansvarig för kvalitetsarbetet enligt socialtjänstlagen (SoL) är ledningen, men däremot inte kunnat ta del av någon egentlig handlingsplan för vilka åtgärder. Information angående corona och covid-19. Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll.


Candy king batch
axel berger

Lagar och regler inom psykiatrin - Psykiatri Sydväst

En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Se hela listan på psykiatri.sll.se Riktlinjer. Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se . för. AVGIFTER INOM ÄLDRE- Stöd enligt SoL söker du hos socialtjänsten i den kommun du bor i.